Allmänna villkor

Allmänna villkor för AASA KREDIT SVENSKA AB, organisationsnummer 556902-0141
(giltig från 21.1.2019)

 1. 1. Parter
  1. Parter Parterna (envar benämnd ”Part”) är Aasa Kredit Svenska AB, organisationsnummer 556902-0141, nedan kallad “Långivare” och den person som undertecknar Låneavtalet (enligt definitionen nedan) och till vilken Lånet beviljas, nedan kallad “Låntagare”.
  1. 2.1 Allmänt
   Varje låneavtal (“Låneavtalet”) är ett avtal för att bevilja ett lån av Långivaren till Låntagaren som består av följande dokument:
   (i) lånets specifika villkor (“Särskilda villkor”) som ska fastställa alla särskilda villkor för varje låneavtal);
   (ii) dessa allmänna villkor (“Allmänna villkor”); och
   (iii) eventuella ändringar/bilagor relaterade härtill.

   Låneavtalet anger bland annat inom vilken period som Lånet ska återbetalas till Långivaren, Lånebeloppet, den nominella räntesatsen, amorteringsplanen, tillämpliga avgifter enligt de Särskilda villkoren och andra avgifter enligt punkten 7 i dessa Allmänna villkor samt de totala kostnaderna för Lånet. Låneavtalets innehåll kan anpassas för varje låntagare. Sådana anpassningar och ändringar måste vara skriftligen avfattade och undertecknade av båda Parterna för att vara bindande. Långivaren kan bevilja ett lån på ett belopp som är mindre än det ansökta beloppet.

   Amorteringsplanen anger det belopp som Låntagaren måste betala varje Förfallodag.

   Dessa Allmänna villkor binder Parterna vid verkställandet av de Särskilda villkoren. De Särskilda villkoren binder Parterna från och med deras verkställande. De Särskilda villkoren (och därmed Låneavtalet) träder i kraft när Låntagaren har undertecknat de Särskilda villkoren i enlighet med punkt [3] i dessa Allmänna villkor.

  2. 2.2 Övriga definitioner

   ”Förfallodag” betyder sådan dag som anges i amorteringsplanen eller annan liknande handling som är den dag Låntagaren senast ska betala förfallen ränta, avgift eller annan kostnad till Långivaren;

   “Lån“ betyder lånet som Långivaren ger till Låntagaren som styrs av det gällande Låneavtalet, inkluderande vid var tid utestående Lånebelopp, räntor, avgifter och andra kostnader som gäller för Lånet och som Låntagaren bär betalningsansvaret för;

   “Lånebelopp” betyder det belopp som Långivaren lånar ut till Låntagaren, exkluderat räntor, avgifter och andra kostnader;

   “BankID“ är den identifikationstjänst som används av Långivaren för att kontrollera och verifiera Låntagarens identitet och för att kontrollera E-signaturer som Låntagaren har genomfört elektroniskt.

 2. 3. Elektronisk identifiering.
  1. BankID är det elektroniska ID som Låntagaren ska använda när han/hon behöver verifiera hans/hennes identitet på Internet och för att ingå ett juridiskt bindande avtal på internet med Långivaren. Låntagaren ska underteckna de Särskilda villkoren i Låneavtalet genom BankID. Låntagarens identitet ska verifieras med elektronisk identifiering på Internet genom BankID.
  1. 4.1 Ränta
   Räntan för ett lån anges i de Särskilda villkoren. Räntan är fast och beräknas på en 365-dagars basis. Ränta beräknas från (och med) den dag då Lånebeloppet betalas ut tills (och inklusive) Förfallodagen för den sista tillämpliga amorteringen (enligt överenskommelse från tid till annan mellan Låntagare och Långivare).
  2. 4.2 Effektiv ränta
   Detta är den totala lånekostnaden beräknad som en årlig ränta på Lånebeloppet, med hänsyn till eventuella partiella återbetalningar som är planerade för Lånet, lånetiden, nominell ränta och tillämpliga avgifter. Den årliga procentsatsen för den effektiva räntan anges i de Särskilda villkoren.
 3. 5. Det totala beloppet som ska betalas
  1. Det totala beloppet som ska betalas av Låntagaren är summan av Lånebeloppet och Låntagarens totala kostnader (bestående av räntor, avgifter och andra kostnader). De ”preliminära uppgifterna” som tillhandahålls av Långivaren enligt den standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen ger ett exempel på hur mycket det totala beloppet kan bli, baserat på de villkor som gäller vid den tidpunkt då Låneavtalet undertecknades. När Lånet betalas ut skickas den slutliga tillämpliga amorteringsplanen till Låntagaren tillsammans med avtalad ränta och avgifter.
 4. 6. Dröjsmålsränta
  1. Om någon betalning av amortering, ränta eller avgifter inte sker på Förfallodagen ska Låntagaren, förutom vanlig ränta, även betala en särskild dröjsmålsränta med en räntesats på [30,0] procent av det förfallna beloppet till dess att betalning sker. För belopp som ännu inte har förfallit till betalning debiteras ränta enligt punkten 4.1
 5. 7. Avgifter och kostnader
  1. Låntagaren är skyldig att förutom ränta även betala de avgifter som gäller i enlighet med de Särskilda villkoren till Långivaren som ersättning för Långivarens kostnader för att bevilja Lånet. Avgifterna anges i de Särskilda villkoren och i dessa Allmänna villkor.

   Uppläggningsavgiften ska delas lika mellan Lånets amorteringar och varje proportionerlig del betalas med respektive amortering. I händelse av tidig förskottsbetalning ska det återstående obetalda beloppet av uppläggningsavgiften betalas i sin helhet. Låntagaren ska inte betala uppläggningsavgiften om Låntagaren utövar sin rätt att upphäva Lånet.

   Låntagaren ska ersätta Långivarens kostnader enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m för åtgärder som vidtagits för att få Låntagaren att betala en förfallen skuld.

   Långivaren får när som helst under Låneavtalets löptid besluta om ökning av en särskild avgift om Långivarens kostnader för åtgärden som avgiften är avsedd att täcka har ökat. Långivaren ska informera Låntagaren om en sådan justering i enlighet med punkt [8] och [15] nedan.

 6. 8. Ändringar av de Allmänna villkoren
  1. Långivaren kan från tid till annan uppdatera eller på annat sätt ändra dessa Allmänna villkor utan föregående samtycke från Låntagaren. En sådan ändring träder i kraft [två månader] efter att Låntagaren har meddelats om den i ett dokument eller i någon annan läsbar och varaktig form som Låntagaren har åtkomst till (exempelvis via e-post i enlighet med punkt [15] nedan). Om Låntagaren inte godkänner ändringen ska Låntagaren omedelbart och utan kostnad säga upp Låneavtalet före den tidpunkt då ändringen skulle träda i kraft. I sådana fall ska Låntagaren betala tillbaka Lånet och alla relaterade belopp inom två månader efter att uppsägningsbeskedet skickas till Långivaren i enlighet med denna klausul [8].
 7. 9. Utbetalning och villkor för utnyttjandet av Lånet
  1. Lånebeloppet ska vara helt utbetalat inom den avtalade perioden som anges i de Särskilda villkoren. Låntagaren ska tillhandahållas datum för utbetalning av Lånet tillsammans med amorteringsplanen som avses i klausul [10] nedan.

   Lånebeloppet ska omedelbart utbetalas till det bankkonto som anges av Låntagaren och som identifieras i de Särskilda villkoren efter att Långivaren får Låneavtalet undertecknat av Låntagaren.

 8. 10. Amorteringsplan
  1. Låntagaren ska förses med en amorteringsplan i samband med genomförandet av Låneavtalet. Låntagaren har rätt att på begäran få en sammanfattning under Låneavtalets period.
 9. 11. Långivarens rättighet att säga upp Lånet för förtida återbetalning
  1. Långivaren har rätt att avsluta Låneavtalet i förtid vid en tidpunkt som bestäms av Långivaren under någon av följande omständigheter:
   (i) Om Låntagaren har utebliven betalning av ett belopp som överstiger tio procent av Lånebeloppet under mer än en månad.
   (ii) Om Låntagaren har utebliven betalning av ett belopp som överstiger fem procent av Lånebeloppet under mer än en månad och fördröjningen representerar två eller flera belopp som är förfallna vid olika tidpunkter.
   (iii) Om Låntagaren på något annat sätt anses ha en betydande utebliven betalning.
   (iv) Om det är uppenbart att Låntagaren genom bristande efterlevnad, avyttring av egendom eller på annat sätt undviker att betala tillbaka Lånet.

   Om Långivaren använder sin rätt att säga upp Låneavtalet i förväg i enlighet med punkterna (i) - (iii) ovan, ska det finnas en uppsägningstid på minst fyra veckor från den tidpunkt då Långivaren skickar ett uppsägningsbesked med rekommenderat brev till Låntagaren eller Låntagaren får beskedet utan en sådan åtgärd.

   Om Långivaren har krävt förtida återbetalning enligt punkterna (i) - (iii) ovan är inte Låntagaren skyldig att göra återbetalning om Låntagaren betalar det förfallna beloppet tillsammans med dröjsmålsräntan innan uppsägningstiden går ut. Detsamma gäller om Låntagaren i samband med uppsägningen enligt punkt (iv) ger godtagbar garanti för Lånet omedelbart efter mottagandet av uppsägningsbeskedet från Långivaren eller inom en viss tidsperiod.

   Om Låntagaren i enlighet med bestämmelserna i föregående (tredje) paragraf har varit undantagen från skyldigheten att återbetala Lånet i förväg, ska bestämmelserna i första och andra paragraferna i denna klausul inte tillämpas.

 10. 12. Låntagarens rätt till förtida återbetalning
  1. Låntagaren kan när som helst, helt eller delvis, återbetala Lånet i förväg. Långivaren får inte ta ut några extra avgifter för sådan förtida återbetalning.
 11. 13. Betalningsordning
  1. Låntagarens betalningar ska i första hand användas för betalning av förfallen ränta och kostnader och i andra hand för återbetalning av Lånebeloppet. Ytterligare belopp som betalas av Låntagaren ska användas för amortering av Lånebeloppet. Avgifter som inte förfaller till betalning ska betalas sist.
 12. 14. Långivarens rätt att överlåta lånet etc.
  1. Långivaren har rätt att sälja eller på annat sätt överföra, pantsätta eller på annat sätt belasta Långivarens fordran avseende Lånet till tredje part utan Låntagarens samtycke. Långivaren ska meddela Låntagaren om överlåtelsen under förutsättning att Långivaren inte har åtagit sig att fortsätta utföra skyldigheterna enligt Låneavtalet i framtiden.
 13. 15. Meddelanden, etc.
  1. Information och meddelanden ska skickas med e-post till den e-postadress som är registrerad hos eller på annat sätt känd för Långivaren. Detta inkluderar meddelande om betalning som endast skickas till Låntagaren via e-post.

   Ett rekommenderat brev om Lånet som Långivaren skickar till Låntagaren anses ha nått Låntagaren senast den sjunde dagen efter att det har skickats om brevet har skickats till den adress som anges i Låneavtalet eller en annan adress som Långivaren känner till. Ett e-postmeddelande anses ha vederbörligen mottagits av Låntagaren enligt vad som framgår av Långivarens mottagningskvitto eller sändningsrapport.

   Låntagaren måste utan föregående förfrågan från Långivaren meddela Långivaren om eventuella ändringar av adress, e-postadress och telefonnummer.

 14. 16. Begränsning av långivaren ansvar
  1. Långivaren ansvarar inte för eventuella skador på grund av svensk eller utländskt lag, svenska eller utländska myndigheter, krig, strejker, blockader, bojkotter, lockouter eller andra liknande omständighet. Förbehållet om strejker, blockader, bojkotter och lockouter gäller även om Långivaren är föremål för eller vidtar sådana åtgärder. Om Långivaren inte kan ta emot betalning på grund av någon av de omständigheter som avses ovan har Långivaren endast rätt till ränta i enlighet med de villkor som gäller vid Förfallodagen, medan hindret är närvarande.
 15. 17. Ångerrätt
  1. Låntagaren har rätt att säga upp Låneavtalet genom att lämna in eller skicka ett meddelande i skrift till Långivaren inom 14 dagar från det datum som infaller tidigast när Låneavtalet undertecknas och när Låntagaren erhåller avtalsvillkoren.

   Så snart som möjligt och inom 30 dagar från den dag då Låntagaren har skickat meddelandet till Långivaren för att säga upp Låneavtalet ska Låntagaren betala tillbaka Lånebeloppet plus eventuell upplupen ränta.

   Ränta ska betalas från den dag då Låntagaren får tillgång till Lånebeloppet fram till den dag då det återbetalas till Långivaren.

   Så snart som möjligt och inom 30 dagar från det datum som Långivaren erhåller ett meddelande om uppsägning från Låntagaren ska Långivaren återbetala Låntagaren eventuella avgifter relaterade till Låneavtalet som betalas av Låntagaren, med undantag för eventuella ej återbetalningsbara offentliga avgifter (eventuell avgift betalad av Långivaren till offentliga förvaltningsorgan) för vilka Låntagaren ska ersätta Långivaren.

   Om Låntagaren utövar sin ångerrätt ska Långivaren inte genom eventuella relaterade avtal vara bunden till en tjänst som avser Låneavtalet och som har ingåtts i samband med Låneavtalet som till exempel lånegaranti.

 16. 18. Tillämplig lag och jurisdiktion
  1. Dessa Allmänna villkor, de Särskilda villkoren, Låneavtalet och allt utomobligatoriskt ansvar relaterat till något av dessa dokument regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

   Tvister som uppstår i samband med dessa Allmänna villkor, de Särskilda villkoren, Låneavtalet och allt utomobligatoriskt ansvar i relaterat till något av dessa dokument ska avgöras av en svensk domstol.

ÖVRIG INFORMATION

Tillsynsmyndighet
Tillsynsmyndigheten för Aasa Kredit Svenska AB:s aktiviteter är Finansinspektionen, postbox 7821, 103 97 Stockholm.

Klagomålshantering
Klagomål relaterade till produkter och tjänster från Aasa Kredit Svenska AB ska skickas direkt till Långivaren på följande adress: Klagomålsansvarig, Aasa Kredit Svenska AB, St Eriksgatan 117; 113 43 Stockholm.

Tvistlösning utanför domstol
I händelse av en tvist med Långivaren kan Låntagaren kontakta Allmänna reklamationsnämnden, postbox 174, 101 23 Stockholm. Klagomål till Allmänna reklamationsnämnden ska göras skriftligen. Vissa värde- och tidsgränser ska uppfyllas för att den Allmänna reklamationsnämnden ska granska fallet.

Inlämnande av uppgifter för kreditupplysningsändamål
Information om uteblivna betalningar eller missbruk kan lämnas in av Långivaren till kreditupplysningsföretag etc. i enlighet med den svenska kreditupplysningslagen (1973:1173). Ytterligare information om insamling av data kan erhållas från Långivaren.

Behandling av personuppgifter

Långivare behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt annan tillämplig lagstiftning.

Långivaren är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in i samband med detta Låneavtal och/eller dess administration.

Långivaren behandlar personuppgifter bland annat för att verifiera Låntagarens personuppgifter innan det begärda Lånet beviljas, hantera alla redan beviljade lån och uppfylla alla andra avtalsförpliktelser enligt detta Låneavtal.

Dessutom samtycker Låntagaren genom att underteckna de Särskilda villkoren, och därmed ingår Låneavtalet, till behandlingen av personuppgifter vid:

 • Direkt marknadsföring,
 • Långivarens överlåtelse av lånet enligt punkt [14] ovan,
 • kreditbedömning och förbättring av Långivarens kreditbedömning; samt vid
 • annan affärsutveckling och riskhantering.

Personuppgifter kan också behandlas för direktreklam till Låntagaren. Låntagaren kan när som helst invända mot behandlingen av hans eller hennes personuppgifter i direktreklamsyfte eller mot behandling i direkt marknadsföringsyfte genom att skicka ett meddelande till Långivaren eller dess dataskyddsombud.

Låntagaren samtycker till att den behandling av personuppgifter som beskrivs ovanstående avsnitt, i den utsträckning de tillåts av sekretesslagstiftningen, kan komma att utföras av Långivaren, andra enheter inom företagskoncernen som Långivaren tillhör och alla andra affärspartners.

Låntagaren har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter som avser Låntagaren och som behandlas av Långivaren.

Låntagaren kan också begära ut behandlade personuppgifter som avser Långivaren samt begära rättelse eller komplettering av felaktiga personuppgifter eller felaktigt behandlade personuppgifter

Låntagare kan också som regel begära att behandlingen av personuppgifter som avser Låntagare begränsas eller under vissa förutsättningar på begäran helt raderas från Långivarens databaser. Låntagaren får också invända mot ytterligare behandling av sina personuppgifter.

Låntagaren kan också när som helst från Långivaren begära en sammanställning av sina personuppgifter som är under behandling. Sammanställningen ska vara i ett strukturerat elektroniskt format.

Om Låntagaren har samtyckt till behandling av personuppgifter och som har tillhandahållits av Låntagaren i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, har Låntagare under vissa förutsättningar också rätt att begära att dessa personuppgifter flyttas.

Låntagare har också rätt att återkalla ett lämnat samtycke till att Långivaren använder eller på annat sätt behandlar Låntagarens personuppgifter.

Låntagaren kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen om Långivarens behandling av personuppgifter.

Låntagaren kan utöva ovanstående rättigheter, avseende behandling av personuppgifter, genom att skicka en undertecknad skriftlig begäran till Långivaren.

Dataskyddsombud: Hanna Palmstierna
Långivare: Aasa Kredit Svenska AB
dpo@aasakredit.se; St Eriksgatan 117; 113 43 Stockholm