Webbplatsens användarvillkor

Genom att gå till webbplatsen för Aasa Kredit Svenska AB, godkänner användaren (härefter “Kunden”) att följa de villkor som nämns nedan. Om Kunden inte accepterar dessa villkor till fullo, har Kunden ingen rätt att få åtkomst till webbsidan.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN AASA KREDIT SVENSKA AB
(från och med 25.05.2018)

 1. ÖVERSIKT
  1. Aasa Kredit Svenska AB:s webbtjänst (härefter "Tjänsten”) är en tjänst som erbjuds av Aasa Kredit Svenska AB (härefter "Aasa"). Genom att få åtkomst till tjänsten åtar sig Kunden att följa dessa Användarvillkor för Webbplatsen (härefter "Användarvillkoren"). Om Kunden inte accepterar dessa Användarvillkor till fullo, har Kunden ingen rätt att använda Tjänsten.

   Användarvillkoren som gäller för varje tidpunkt tillämpas mellan Kunden och Aasa, och de finns tillgängliga för allmänheten på Aasas webbplats. Användarvillkoren ersätter Tjänstens alla tidigare giltiga Användarvillkor.

   Om särskilda villkor som är tillämpliga till en del av Tjänsten strider mot dessa Användarvillkor, gäller de särskilda användarvillkoren för Tjänsten i fråga.

 2. ÄNDRINGAR TILL VILLKOR OCH TJÄNST
  1. Aasa har rätten att när som helst ändra Villkoren. Viktiga ändringar av Användarvillkoren meddelas på Aasas webbplats. Ändringarna börjar gälla på det specifikt angivna datumet för ändringarna. Genom att fortsätta att använda Tjänsten när ändringen av Användarvillkoren utförts godkänner Kunden att följa de ändrade Användarvillkoren.

   Aasa har som mål att utveckla Tjänsten och se till att den fungerar med minimala störningar. Aasa har rätten att ändra eller utesluta innehållet, strukturen och servicetiderna för Tjänsten eller en del av den eller andra faktorer som är förknippade med Tjänsten. Om ändringarna kräver ändringar av Kundens maskinvara eller programvara eller kräver att kunden gör andra åtgärder för att bättre kunna använda Tjänsten, kommer Aasa att meddela sådana rekommenderade ändringar i god tid.

 3. LEVERANS OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
  1. Leverans av Tjänsten

   Som regel ska Tjänsten finnas tillgänglig 24 timmar om dygnet om inga andra servicetider meddelas för en särskild tjänst. Aasa erbjuder inte några direkta eller indirekta garantier gällande Tjänsten eller Tjänstens funktioner och garanterar inte att Tjänsten fungerar utan några nödvändiga avbrott eller fel. Aasa har efter eget gottfinnande rätt att, helt eller delvis, avsluta att erbjuda Tjänsten utan att ta ansvar för några skador och att Tjänsten eller delar av den vid tillfällen finns otillgänglig på grund av underhåll eller annan oförutsedd anledning.

  2. Användning av Tjänsten

   Kunden beviljas användning av Tjänsten i enlighet med och under begränsningarna som anges i dessa Användarvillkor. Kunden får access till Tjänsten och ansvarar själv för användningen.

  3. Identifierare

   Alla identifierare som erbjuds av Aasa till Kunden vid viss användning av Tjänsten, som användar-ID och lösenord, förblir Aasas egendom och Kunden har inte rätt att använda dem när användningen av Tjänsten upphör. Identifierare är Kundspecifika och Kunden får inte lämna över dem till tredje parter. Kunden är helt ansvarig för alla handlingar som utförs med hans/hennes identifierare.

   Om identifierarna förloras eller tredje part får tag på uppgifterna är Kunden skyldig att omgående informera det till Aasas kundtjänst. I sådana fall har Aasa rätt att hindra Kunden från att få åtkomst till Tjänsten och ogiltigförklara sådana identifierare.

   Aasa har rätt att ändra identifierarna vid behov för skäl som härrör till nätverket, Kunden, leverans av Tjänsten, datasekretess eller skydd, föreskrifter utfärdade av myndigheterna eller andra skäl.

 4. ANSVAR FÖR TJÄNSTEN OCH ANSVAR FÖR SKADOR
  1. Aasas skyldigheter

   Aasa ansvarar inte för någon indirekt skada som uppkommit för Kunden i samband med användningen av Tjänsten. För att undvika några tvivel godkänner Kunden att Aasa inte tar ansvar eller är skyldig Kunden för felaktig användning av Tjänsten, avbrott i Tjänsten, förebyggande användning, brister i Tjänsten, fel eller eventuella skador som orsakats av avslutandet av Tjänsten eller en del av den eller fel eller störningar på Kundens maskinvara eller programvara.

 5. RÄTTIGHETER TILL TJÄNSTEN OCH MATERIALET SOM OMFATTAS AV TJÄNSTEN
  1. Rättigheter

   Aasa och/eller dess företag de samarbetar med är exklusiva ägare av alla immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt, industriella rättigheter och andra skyddade rättigheter) till Tjänsten, alla dess komponenter, innehåll samt dess omfattande utseende och material. Kunden får inte använda Tjänsten på ett sätt som kommer eller kan kränka Aasa eller någon tredje parts immateriella rättigheter till Tjänsten.

 6. DATAINTEGRITET
  1. Datasäkerhet

   Kunden är medveten om att det finns en datasäkerhetsrisk när ett öppet informationsnätverk används. Aasas mål är att i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning ordna datasäkerheten i sina informationssystem på ett allmänt godkänt sätt och att förhindra obehörig åtkomst till informationssystemen.

   Kunden är ansvarig för skyddet av hans/hennes data när Tjänsten används. Kunden är ansvarig för skyddet och datasäkerheten av identifierare, datorns maskinvara, informationssystemet, lokalnätverket eller annan liknande maskinvara och system som krävs för att använda Tjänsten. Kunden är ansvarig för alla följder på grund av otillräckligt skydd och skada som orsakats Aasa, användare eller tredje part till följd av virus och andra liknande problem som sprids på nätverket till följd av Kundens försumliga handlingar eller underlåtenhet.

  2. Behandling av personuppgifter

   Behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 av den 27 April 2016 (Dataskyddsförordningen) och den nya lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (Dataskyddslagen) och annan relevant lagstiftning om dataskydd.

   Detaljerad information om behandling av personuppgifter hittas i dokumentet som kallas "Integritetspolicy" publicerad på vår webbplats www.aasakredit.se

  3. Cookies

   Cookies kan ibland överföras till datorn som Kunden använder Tjänsten med. En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att samla in information om hur och när tjänsten används, till exempel från den webbplats som kunden nått Tjänsten från, de webbplatser som Kunden använt när Kunden sökte efter Tjänsten, vilken annonsörs reklam som kunden sett och klickat på för att gå till Aasas webbplats, vilken webbläsare kunden använder, upplösningen av kundens skärm och kundens dators operativsystem och IP-adress. Cookies skadar inte Kundens dator och filer.

   Syftet med cookies är att analysera och utveckla Tjänsten för att kunna ge Kunden ännu bättre hjälp. Dessutom kan Aasa och dess partners komma att utnyttja cookies för den statistiska övervakningen över hur många personer som besöker Tjänsten och mäta annonseringens effektivitet.

   Aasa och dess partners kan också komma att använda information som samlats in med cookies för att producera målinriktad reklam.

   Kunden kan välja att avregistrera sig från att Aasa använder cookies genom att ändra inställningarna för webbläsaren. Inställningen för cookies i Internet Explorer, kan till exempel ändras genom att välja Internetalternativ från menyn Verktyg och fliken Sekretess. Cookies kan även raderas genom att välja Radera webbläsarhistorik i menyn Verktyg.

 7. GILTIGHET AN ANVÄNDARRÄTTEN
  1. Begränsning av användarrätten

   Aasa har rätt att begränsa eller förhindra användningen av Tjänsten enligt beskrivningen i dessa Användarvillkor. Sådan rätt kan utövas när som helst och efter Aasas eget val.

  2. Konsekvens an avslutad användarrättighet

   Uppsägning av användningen av Tjänsten påverkar inte äganderätten, immateriella rättigheter eller rättigheter för återkrav av skador som tillhör Aasa.

 8. TVISTER
  1. Eventuella tvister som uppstår mellan Aasa och Kunden ska lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om parterna inte lyckas nå en överenskommelse ska tvisten lösas av allmän domstol.

 9. KONTAKT
  1. Aasa Kredit Svenska ABs kontaktinformation finns på Aasas webbplats. Aasa meddelar eventuella ändringar i sin kontaktinformation på webbplatsen. Aasa har som mål att tidigt meddela alla ändringar.

 10. ANNAT
  1. Giltighet an Användarvillkoren

   Dessa användarvillkor börjar gälla från och med 25.05.2018 och gäller tillsvidare. Eventuella ändringar meddelas på Aasas webbplats. Användarvillkoren ska också tillämpas till Tjänstens tidigare kundkonton och användarvillkoren ersätter de tidigare giltiga användarvillkoren för Aasas tjänster.

  2. Konsumentskydd och annan lagstiftning

   Dessa Användarvillkor begränsar inte Kundens rättigheter utifrån svensk lagstiftning om konsumentskydd eller rättigheter från annan lagstiftning.

  3. Kundens deklaration

   Kunden deklarerar att all information som tillhandahålls av Kunden är korrekt och aktuell och att Kunden har läst dessa Användarvillkor och eventuella andra särskilda villkor för Tjänsten. Kunden förbinder sig att i vederbörlig ordning följa dessa Användarvillkor i alla avseenden när tjänsten används.