Dataskydd

Information om behandling av personuppgifter vid användning av Aasa Kredit Svenska AB:s frågeformulär på webben

 1. EU:s Dataskyddsförordning och Dataskyddslagen
  1. Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (nedan kallad ”Dataskyddsförordningen”) och den nya lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (nedan kallad ”Dataskyddslagen”) och annan relevant lagstiftning om dataskydd att tillämpas i Sverige.
  1. I enlighet med Dataskyddslagen och Dataskyddsförordningen är Aasa Kredit Svenska AB, org nr. 556902–0141, med sin registrerade adress på S:t Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, personuppgiftsansvarig. Detta innebär att Aasa Kredit Svenska AB har fullt ansvar för all den behandling av personuppgifter som sker i Aasa Kredit Svenska AB:s affärsverksamhet.
  1. Enligt Dataskyddsförordningen kallas den vars personuppgifter behandlas av en personuppgiftsansvarig för den registrerade. Om Du använt Aasa Kredit Svenska AB:s frågeformulär på webben och ställt en fråga är Du den registrerade och Aasa Kredit Svenska AB behandlar som personuppgiftsansvarig de personuppgifter som Du har lämnat i formuläret på webben.
 2. Personuppgifter och källor
  1. Aasa Kredit Svenska AB inhämtar personuppgifter från olika källor och lagrar och strukturerar inhämtad information om personuppgifter i olika databaser. Aasa Kredit Svenska AB inhämtar bland personuppgifter från externa leverantörer som till exempel Upplysningscentralen. Aasa Kredit Svenska AB kan också komma att inhämta personuppgifter från öppna källor på internet, kunder och andra användare av webb och den mobila applikationen.
  2. Vid användning av frågeformuläret på webben samtycker Du till inhämtande av dina personuppgifter och till behandling av dina personuppgifter.
 3. Insamling av och övrig behandling av personuppgifter
  1. En användare av formuläret på webben lämnar sina personuppgifter genom att fylla i och skicka in formuläret på webben. Nedan lämnas information om Aasa Kredit Svenska AB:s sätt att behandla personuppgifter i samband med att Du använder Aasa Kredit Svenska AB:s frågeformulär på webben.
  2. Informationen avser bland annat de sätt att behandla personuppgifter som är nödvändiga för att Aasa Kredit Svenska AB ska kunna ta kontakt med dig som har ställt frågor till Aasa Kredit Svenska AB och besvara dina frågor om bolagets tjänster. Behandlingen omfattar till exempel insamling, användning, läsning, strukturering, och lagring av personuppgifter.
  3. Vid användningen av formuläret på webben tillhandahåller Du frivilligt personuppgifter till Aasa Kredit Svenska AB och samtycker genom att använda formuläret till att dina personuppgifter som du tillhandahållit behandlas av Aasa Kredit Svenska AB. Dina personuppgifter behandlas av Aasa Kredit bland annat för att besvara dina frågor i formuläret och för att kunna komma i kontakt med dig.
  4. Dina personuppgifter behandlas av Aasa Kredit Svenska AB så länge det är nödvändigt för att handlägga din förfrågan genom formuläret på webben samt för att kunna kontakta dig.
 4. Aasa Kredit Svenska AB:s skyldigheter
  1. Aasa Kredit Svenska AB ska behandla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagen och Dataskyddsförordningen.
  2. Aasa Kredit Svenska AB ska vidta relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för de personuppgifter som behandlas, särskilt för att förhindra åtkomst för obehöriga tredje parter och behandling av uppgifter i strid med bestämmelser i allmänt tillämplig lag som förhindrar förlust, skada eller förstörelse av personuppgifter.
 5. Dina rättigheter
  1. Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter som avser dig och som behandlas av Aasa Kredit Svenska AB. Du kan också begära ut behandlade personuppgifter som avser dig samt begära rättelse eller komplettering av felaktiga personuppgifter eller felaktigt behandlade personuppgifter.
  2. Du får invända mot ytterligare behandling av dina personuppgifter. Om invändningen rör personuppgifter som är nödvändiga för att kunna besvara dina frågor eller ge dig relevant service kan din förfrågan tyvärr inte besvaras eller handläggas om du gör en sådan invändning.
  3. Du kan också som regel också begära att behandlingen av personuppgifter som avser dig begränsas eller under vissa förutsättningar på begäran helt raderas från Aasa Kredit Svenska AB:s databaser. Radering kan i vissa fall ske om uppgifterna inte längre bedöms som nödvändiga, eller i vissa fall om Du har återkallat ett givet samtycke till behandling av uppgifterna.
  4. Vid en begäran om permanent borttagning av dina personuppgifter som är nödvändiga för att Aasa Kredit Svenska AB ska kunna handlägga en förfrågan eller ge annan service kan Aasa Kredit Svenska AB tyvärr inte handlägga förfrågan eller ge önskad service om Du begär en sådan radering.
  5. Du kan också när som helst begära en sammanställning av dina personuppgifter som är under behandling från Aasa Kredit Svenska AB, i ett strukturerat elektroniskt format.
  6. Om du har samtyckt till behandling av personuppgifter och som har tillhandahållit dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, har Du under vissa förutsättningar också rätt att begära att dessa personuppgifter flyttas.
  7. Aasa Kredit Svenska AB ska alltid uppfylla dina förfrågningar enligt punkterna ovan i enlighet med Dataskyddslagen och Dataskyddsförordningen. Aasa Kredit Svenska AB har alltid rätt att behandla dina personuppgifter om det krävs för att fullgöra krav i nationell lag eller EU:s regelverk.
  8. Användaren har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om Aasa Kredit Svenska AB:s behandling av personuppgifter. Du har också rätt att återkalla ett lämnat samtycke till att Aasa Kredit Svenska AB använder eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter.
 6. Erbjudna tjänster
  1. Genom möjligheten att använda Aasa Kredit Svenska AB:s frågeformulär på webben erbjuder Aasa Kredit Svenska AB en tjänst som kräver behandling av personuppgifter på det sätt som har beskrivits ovan i detta dokument. Behandling av personuppgifter för att tillhandahålla tjänsten till dig genomförs i enlighet med Aasa Kredit Svenska AB:s Integritetspolicy för användning av webben. För mer information om hur Aasa Kredit hanterar dina personuppgifter, besök https://www.aasakredit.se/.
  2. Eventuella ändringar i denna information publiceras på Aasa Kredit Svenska AB:s webbplats: https://www.aasakredit.se/
 7. Kontaktuppgifter
  1. För att utöva de rättigheter som tillåts enligt ovan eller återkalla ett lämnat samtycke kan Du kontakta Aasa Kredit Svenska AB:s Dataskyddsombud, Hanna Palmstierna, kontaktuppgifter finns på:dpo@aasakredit.se..
  2. Har Du frågor kring denna information om behandling av personuppgifter är Du varmt välkommen att höra av dig till Aasa Kredit Svenska AB:s dataskyddsombud.