Förhandsuppgifter

PRELIMINÄR INFORMATION, AASA KREDIT SVENSKA AB
(standardiserad europeisk konsumentkreditinformation)

Det har tagits fram ett standardformulär för konsumentkreditinformation. Detta formulär utgör inte något juridiskt bindande krediterbjudande. Dessa data återspeglar erbjudandet som långivaren skulle ge under rådande marknadsförhållanden korrekt. Det bör emellertid noteras att siffrorna kan påverkas av förändrade marknadsvillkor. Att långivaren lämnar in dessa uppgifter medför inte någon skyldighet för långivaren att bevilja krediten.

1. Kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter

Långivare Aasa Kredit Svenska AB
Registreringsnummer 556902-0141
Adress c/o Business Center
St Eriksgatan 117
113 43 STOCKHOLM
Telefon +46 (0) 842 002 606

2. Beskrivning av kreditproduktens huvuddelar

Typ av kredit

Konsumentlån utan säkerhet

Det totala lånebeloppet
Detta är det övre lånetaket eller det totala beloppet som är tillgängligt för låntagaren genom låneavtalet.

Beviljat lånebelopp (10 000 - 50 000 kronor)

Villkor för utnyttjandet av lånet
Här anges när och hur pengarna kan tas ut.

Lånet betalas vanligtvis ut till ett bankkonto som utses av låntagaren omedelbart efter att Aasa har tagit emot låntagarens undertecknade särskilda villkor.

Låneperiod

24 – 36 månader.

Amorteringar och, i förekommande fall, i vilken ordning som dessa ska fördelas

Lånebeloppet återbetalas med fasta årliga belopp som inkluderar kapital, ränta och avgifter.

Det sammanlagda beloppet
Detta är lånebeloppet plus ränta och eventuella kostnader i samband med lånet.

33747,07 kronor. Beloppet är ett representativt exempel. Av detta belopp är 25 000 kronor lånebeloppet och 8 747,07 kronor är ränta och avgifter. I detta fall förväntas följande villkor: lånet återbetalas i sin helhet inom 24 månader, vilket resulterar i en genomsnittlig månadskostnad på 1696,39 kronor. Eftersom räntan är rörlig är detta totala belopp endast en indikation på vad den totala kostnaden kommer att uppgå till.

3. Kreditkostnader

Ränta eller, i förekommande fall, de olika räntesatserna som gäller för låneavtalet

Rörlig ränta, för närvarande 29,9 %. Räntan är räntekostnaden per år (på en 365-dagars basis) för den obetalda delen av skulden.

Effektiv ränta
Detta är den totala kostnaden som anges som effektiv ränta på det totala lånebeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa låntagaren att jämföra olika erbjudanden.

Exempel:
Lånebelopp 25 000 kronor. Återbetalningstid 24 månader. Ränta 29,9 %
Effektiv ränta 38,79 %

För att få lånet eller för att erhålla det enligt villkoren i marknadsföringsvillkoren är det obligatoriskt att ingå avtal med
- en försäkring för att garantera krediten eller
- eventuellt andra kompletterande tjänster

Nej

Övriga kostnader i samband med låneavtalet

En serviceavgift på 90 kronor per månad tillkommer. Uppläggningsavgift 490 kronor

Villkor för att justera de ovan nämnda kostnaderna i samband med låneavtalet

Räntan kan endast justeras i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade lånekostnader för Aasa Kredit Svenska AB eller andra kostnadsökningar som Aasa Kredit Svenska AB inte rimligen har kunnat förutse vid tidpunkten för beviljandet av lånet. Aasa Kredit Svenska AB har rätt att när som helst under låneperioden besluta att justera avgifterna.

Kostnader relaterade till sena betalningar/utebliven betalning kan få allvarliga konsekvenser, (exempelvis påtvingad försäljning) och kan hindra valmöjligheterna för att få en kredit.

Låntagaren debiteras en särskild dröjsmålsränta på förfallet belopp tills betalningen sker. Dröjsmålsräntan beräknas utifrån den aktuella räntan på lånet, plus ett tillägg på 30 procentenheter per år. En förseningsavgift på 150 kronor ska också betalas tillsammans med dröjsmålsränta.

4. Andra viktiga juridiska aspekter

Ångerrätt
Du kan ångra låneavtalet inom 14 kalenderdagar.

Ja

Tidig återbetalning
Hela eller delar av lånet kan när som helst återbetalas i förtid.

Ja

Söka i en databas
Om en låneansökan avslås på grund av en sökning i en databas, måste långivaren omedelbart och kostnadsfritt meddela låntagaren om resultatet från sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapsrätten eller om det strider mot allmän ordning och säkerhet.

Så snart som möjligt och utan kostnad har låntagaren rätt att underrättas om informationen och databasen som användes.

Rätt att få ett utkast till låneavtal
Låntagaren har rätt att på begäran få en kostnadsfri kopia av utkastet till låneavtalet. Denna bestämmelse gäller inte om långivaren vid tidpunkten för låneansökan inte är villig att ingå ett låneavtal med låntagaren.

Låntagaren har rätt till ett kostnadsfritt utkast till låneavtalet om Aasa Kredit Svenska AB inte har utfärdat ett avslag vid tidpunkten för ansökan.

5. Ytterligare information om distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Om långivaren
Registrering
Berörd tillsynsmyndighet

Aasa Kredit Svenska AB, organisationsnummer 556902-0141
Finansinspektionen, P.O. Box 7821, 103 97 STOCKHOLM

b) Om långivaren
Utöva av ångerrätten

Låntagaren har rätt att ångra låneavtalet genom att lämna in eller skicka ett skriftligt meddelande om detta till Aasa Kredit Svenska AB inom 14 dagar från den dag då låneavtalet verkställdes. Om låntagaren utövar sin ångerrätt ska låntagaren, så snart som möjligt inom 30 dagar, betala tillbaka hela lånebeloppet plus upplupen ränta. Ränta ska betalas från den dag då låntagaren får tillgång till lånet fram till den dag då det återbetalas till långivaren. Så snart som möjligt och inom 30 dagar från den dag då Aasa Kredit Svenska AB får långivarens meddelande om utövande av ångerrätten ska Aasa Kredit Svenska AB återbetala alla kreditrelaterade avgifter som låntagaren har betalat med undantag för ersättning för eventuella engångsavgifter från Aasa Kredit Svenska AB som betalas till offentliga förvaltningsorgan.

c) Om långivaren
Förekomst av och tillgång till klagomål och utomrättsliga tvistlösningsmekanismer

Klagomål som rör Aasa Kredit Svenska AB:s produkter och tjänster ska omedelbart rapporteras till Aasa Kredit Svenska AB. I händelse av en tvist med Aasa Kredit Svenska AB har låntagaren möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, postbox 174, 101 23 Stockholm. Vissa värde- och tidsgränser ska uppfyllas för att den allmänna reklamationsnämnden ska granska fallet.